diagonal, arrow, right, down, outline, test, tube icon