emotion , emotionless , empty , feeling , no , schizophrenia icon