behavior , moral , nun , puritanical , religion , religious , strict icon